نوجوانان وجوانان تيم هندبال شهرستان گرمه ديداردوستانه باتيم شاهرود

0

به گزارش رئيس هيئت هندبال شهرستان گرمه يكشنبه يازدهم مردادماه يك دوره مسابقات دوستانه بين تيم نوجوانان وجوانان شهرستان گرمه بانوجوانان وجوانان شهرستان شاهرود درشهرشاهرودجهت آماده سازي تيم كه بيست وچهارم مردادوششم شهريورماه به مشهدمقدس اعزام خواهندشدبرگزارشدكه دوتيم اعزامي شهرستان بازيهارابه حريف واگذارنمودند.

دراين مسابقات جناب آقاي صادقي تيم راهمراهي نمودند.

هندبال

پاسخ دهید