مسابقات دارت ويژه كاركنان دولت-شهرستان گرمه

0

به گزارش رئيس هيات ورزشهاي همگاني شهرستان گرمه،يكدوره مسابقات دارت ويژه كاركنان دولت سه شنبه94/06/03دراداره ورزش وجوانان برگزارشد.

نجاري رئيس هيات ورزشهاي همگاني شهرستان افزودن اين مسابقات  باحضور22نفر ودرسه مرحله اجراشد(مرحله اول ويژه آقايان-مرحله دوم ويژه بانوان ومرحله سوم بصورت زوجين )برگزارشد.

نفربرترآقايان:حميدسليمانيا با45 امتیازازاداره(آموزش وپرورش)

نفراول خانمها:مريم احمدي ازکمیته امداد با 89 امتياز ونفردوم:نداپاسبان ازجهاد کشاورزی با61  امتياز.

نفرات برترزوجين:رضازماني ازکتابخانه های عمومی شهرستان باهمسرخودخانم فرشته رستمي با96امتياز.

درپايان به برترينها ازسوي هيئت ورزشهاي همگاني دارت هديه داده شد.

۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۵۴۲۷ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۵۷۴۰ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۱۰۳۱ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۱۲۳۹ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۱۲۴۴ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۱۲۵۳ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۱۳۲۱ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۱۵۳۵ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۱۶۳۰ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۱۸۴۳ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۱۹۱۰ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۲۲۴۴ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۲۷۵۱ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۲۸۵۹ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۴۷۰۴ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۴۷۱۱ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۴۸۱۹ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۵۱۳۶ ۲۰۱۵۰۸۲۵_۱۱۵۲۴۰

پاسخ دهید