ستادساماندهي امورجوانان:جلسه كميته تخصّصي باموضوع ازدواج

0

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه،جلسه كميته تخصصي باموضوع ازدواج دوشنبه راس ساعت10:30درمحل اداره ورزش وجوانان باحضوراعضاءستادبرگزارشد.

رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان ضمن عرض خوشامدگويي خدمت كليه اعضاء شهادت امام جوادراخدمت حضارتسليت وفرارسيدن سالروزازدواج حضرت علي(ع)وحضرت فاطمه (س)راتبريك عرض نمودند.

باقري بحث ازدواج وهمسريابي رايك امرواجب برشمرده وسعادت يك مرد يازن را درانتخاب همسرخوب وداشتن تفاهم بين زوجين دانستند.

رئيس اداره ورزش وجوانان و دبيرستادساماندهي جوانان شهرستان خلاصه اي ازآمارازدواج وطلاق درسطح شهرستان راخدمت اعضاء بيان داشتندكه متاسفانه آمارطلاق شهرستان  درماه،بين 10الي14نفرميباشد.باقري افزود:ضمن تقديروتشكراز محمدزاده فرماندارشهرستان كه ديدگاه مثبتي درخصوص جوانان داشته وبابرگزاري همايش زوجين جوان درسال قبل وبرگزاري همايش تجليل ازخانواده هاي برتردرسالروزازدواج حضرت اميرالمومنين(ع) وحضرت فاطمه(س) كه سه شنبه بيست وچهارم شهريور امسال درپارك شقايق برگزارميگرددباعث نشاط وشادابي خانوادههاگرديده اند.

ايشان درخصوص نصب بنر توسط اعضاء بامضمون شعارهايي كه براي اين ايام درنظرگرفته شده است را ضروري دانستند.

درپايان هركدام ازاعضاء پيشنهادات وبرنامه هاي خودرا درخصوص ازدواج خدمت دبيرستاد ورئيس اداره ورزش وجوانان ابرازداشتندوجلسه راس ساعت12:00به پايان رسيدومصوباتي دراين خصوص تصويب گرديدكه اهم آن به شرح ذيل ميباشد.

1-مقررگرديد:كلاسهاي آموزشي سبك زندگي و ازدواج آسان درطول هفته ازدواج كه ازبيست وچهارم لغايت سيهم شهريورماه است در روستاهاي چشمه خان ودشت توسط اداره تبليغات وصنعت ومعدن برگزارگردد.

2-مقررگرديد:سازمانهاي مردم نهاد درحوزه ازدواج آسان،توسط اداره اوقاف وامورخيريه شناسايي وبه دبيرخانه ستادواقع در اداره ورزش وجوانان معرفي نمايند.

3-مقررگرديد:مشاوره رايگان درهفته ازدواج توسط اداره بهزيستي ودادگستري انجام پذيرد.

4-مقررگرديد:كليه ثبت ازدواجها درهفته ازدواج با20درصدتخفيف دردفترخانه ثبت ازدواج وهمكاري دادگستري انجام پذيرد.

DSC07131 DSC07124 DSC07128

پاسخ دهید