نوجوان گرمه اي به اردوي تيم ملّي هندبال دعوت شد

0

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه،((امير كمالي)) بعدازماهها تمرين وتلاش بي وقفه خود و مربيان دلسوزي كه درمسابقات مختلف نوجوانان رعناي شهرستان راهمراهي مينمودند ازسوي هيات هندبال خراسان شمالي شكار و به  اردوي تيم ملّي  هندبال كه در اصفهان  برگزار مي شود دعوت گرديد.

نجاري بابيان اينكه:نوجوانان وجوانان شهرستان گرمه دراكثررشته هاازاستعدادهاي بالقوه اي برخوردارند ،كه ميشودباحمايت خانوادهها وبخصوص خيّرين شهرستان نوجوانان وجوانان ما افتخارآفرين درهمه زمينه ها فرهنگي و ورزشي باشند.

جاداردازمربي ورئيس هيئت هندبال شهرستان جناب آقاي صادقي تقديروتشكرگردد.

IMG_0675

پاسخ دهید