جلسه هم اندیشی وبررسی مشکلات باهیئت پینگ پنگ شهرستان

0

به گزارش روابط عمومی،جلسه هم اندیشی وبررسی مشکلات وبرنامه ریزی شش ماهه دوم سال چهارشنبه بیستم آبانماه ساعت11:00باحضورباقری رئیس اداره وعادلخوانی کارشناس امورورزش و رئیس هیئت پینگ پنگ غلامزاده برگزارگردید.

باقری ضمن تقدیروتشکراز زحمات غلامزاده وهمکاران ایشان درهیئت به بررسی برنامه ها ومشکلات هیئت پرداخته وازایشان خواست برنامه ها وعملکردشش ماهه اول سال رادرقالب لوح فشرده به اداره گزارش داده وبرنامه های شش ماهه دوم سال راتنظیم ویک رونوشت به اداره وهیئت استان ارسال نمایند.

باقری افزود:طبق دستور وتاکیدفراوان فرماندارشهرستان محمدزاده در جلسه شورای ورزشی شهرستان نسبت به برگزاری مسابقات درپارکها واماکن عمومی روباز (مسابقات محلات) ازهیئت هایی که توانایی و اینکه دربرگزاری مسابقات ازلحاظ آب وهوایی مشکلی نداشته باشندراضروری دانست.

ایشان اضافه کرد:دیدگاه کلیه هیئت های ورزشی بایدشهرستانی بارویکردهمگانی باشدنه مختص یک شهر .

غلامزاده رئیس هیئت نیز به پاره ای ازمشکلات ونداشتن سالن اختصاصی اشاره نمودواززحمات کلیه نیروهای اداره تقدیروتشکرکرد.

پاسخ دهید