هيئت فوتبال استان مسابقات فوتسال دررده سني نوجوانان-جوانان- اميدها برگزار مي نمايد

0

مسابقات فوتسال در رده سني نوجوانان -جوانان -اميدها دردهه سوم دي ماه با شزايط ذيل برگزار مي گردد خواهشمند است  نماينده شهرستان گرمه با در دست داشتن مدارك ذيل ومعرفي نامه از هيئت فوتبال آن شهرستان تا تاريخ 94/10/10 به هيئت استان مراجعه نمايند در غير اين صورت به عنوان انصراف از مسابقات تلقي مي گردد.

شرايط ثبت نام:

1- تعداد بازيكنان 22نفر بعلاوه يك سرپرست ويك مربي

2- در رده سني جوانان مي توانند ار نوجوانان نيز استفاده نمايند.

3- اصل شناسنامه بازيكن ويكي از والدين وفتوكپي آن

4-گواهي تحصيل عكسدار+ كارت بيمه ورزشي

5- قرارداد دوبرگ ويك برگ رنگي و2قطعه عكس 4*3

6- تعهد محضري يكي از والدين براي رده هاي سني جوانان ونوجوانان

7-ارائه فيش واريزي حق عضويت براي هر بازيكن به مبلغ 110/000ريال به حساب 0106068080000فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ومبلغ 1/300/000ريال به عنوان باشگاه

 

پاسخ دهید