کمیته آموزش فوتبال استان برگزارمینماید…

0

به گزارش رسیده از کمیته آموزش هیئت فوتبال خراسان شمالی،کلاس دانش افزایی فوتسال درنیم فصل لیگ فوتسال استان جهت مربیان تیمهای حاضردرلیگ وعلاقمندان به مدت یک روز بصورت عملی درسالن شهیدعلیدخت درتاریخ10/10/94ازساعت14:00لغایت20:30به مدرّسی استادآقای مجیدمرتضایی مربی تیم فرش آرامشهدحاضردرلیگ برتر کشوربرگزارنماید.

شرایط:

1-کلاس فوق بصورت عملی بوده لذاکلیه مربیان بالباس ورزشی ودفترچه یادداشت وخودکاردرکلاس حضوریابند.

2-هزینه کلاس مبلغ300،000ریال میباشدکه نقدا توسط مسئول کمیته آموزش درسالن دریافت خواهیدشدکه درصورت عدم پرداخت ازحضوردرکلاس جلوگیری خواهدشد.

3-اسامی کلیه مربیان شهرستانها بایدتوسط هیئت فوتبال آن شهرستان تاتاریخ08/10/94به ه یئت استان ارسال گرددبعدازتاریخ ذکرشده بمنزله انصراف ازشرکت درکلاس می باشد.

4-کلیه تیمهایی که درلیگ فوتسال استان حضوردارندموظف به معرفی2نفرازمربیان خودجهت شرکت درکلاس می باشنددرغیراین صورت ازادامه کاربامربیان درنیم فصل دوم جلوگیری خواهدشد(گواهی شرکت درکلاس به کلیه شرکت کنندگان داده خواهدشد).

سهمیه هابه شرح ذیل میباشد:

1-شیروان (گلستان ثامن2نفر-شهاب نوین2نفر-هیئت فوتبال شیروان2نفر).

2-جاجرم(آهن آلات محمدی2نفر-هیئت فوتبال جاجرم2نفر).

3-راز-(شهرداری راز2نفر-هیئت فوتبال راز2نفر).

4-اسفراین(هیئت فوتبال اسفراین 2نفر).

5-فاروج(هیئت فوتبال فاروج2نفر).

6-گرمه(هیئت فوتبال گرمه2نفر)

7-آشخانه(هیئت فوتبال آشخانه 2نفر).

8-بجنورد(پیروان ولایت 2نفر-آشپزخانه مهر2نفر-متال استیل2نفر-بنیان بتن 2نفر-مدرسه فوتسال ابومسلم1نفر-مدرسه فوتبال طلایی پوشان1نفر).

جهت هماهنگی یاسوال احتمالی باشماره تلفن09151872093سعیدکریمی تماس حاصل نمایید.

20151105_144349

پاسخ دهید