جشنواره ورزشهاي روستايي وبازيهاي بومي محلي شهرستان گرمه بهمن 94

0

اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه با همكاري دهياران محترم روستاهاي شهرستان گرمه درنظردارند اولين جشنواره ورزشهاي روستايي را به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجردر چهار رشته مختلف (فوتسال – واليبال – دوچرخه سواري- دوميداني – طناب كشي درروستاهاي مختلف شهرستان برگزار نماينداز علاقمندان ورزشهاي روستايي دعوت مي شود شركت فرمايند.

شرايط ثبت نام:

1- رشته هاي فوتسال وواليبال هر تيم8نفر(مربي وسرپرست حق بازي كردن دارد)

2- رشته هاي طناب كشي هرتيم 4نفر.

3- رشته هاي دوميداني ودوچرخه سواري شركت كننده به صورت آزاد.

4- حق شركت تيمهاي فوتسال وواليبال مبلغ(50000هزار تومان مي باشد.

5- حق شركت تيمهاي طناب كشي مبلغ( 30000هزارتومان مي باشد.

6- دوميداني ودوچرخه سواري رايگان مي باشد.

7- داشتن لباس متحد الشكل الزامي مي باشد.

8- داشتن كارت بيمه ورزشي براي كليه اعضاي يك تيم الزامي مي باشد.

9-شماره حساب هيئت ورزشهاي روستايي وبومي محلي جهت واريز حق شركت در مسابقات 0110468080002 بانك ملي .

10- آخرين مهلت ثبت نام 1394/10/26 مي باشد.

11- محل ثبت نام وبرگزاري رشته هاي واليبال وطناب كشي دهياري روستاي رباط قره بيل .

12- محل ثبت نام وبرگزاري فوتسال دهياري دشت.

13- محل ثبت نام وبرگزاري دوچرخه سواري ودوميداني دهياري روستاي چهار چوبه.

14- مسئوليت برگزاري مسابقات به عهده هيئتهاي مربوطه شهرستان مي باشد.

15- مسئوليت كميته امنيت مسابقات به عهده نيروي انتظامي شهرستان مي باشد.

16- مسئوليت كميته پزشكي مسابقات به عهده شبكه بهداشت رباط ودشت وهلال احمر روستاهاي بالادشت مي باشد.

17- مسئوليت جشنواره به عهده جناب آقاي ولي زاده دهيار روستاي رباط با شماره تماس 09153854791 ودبير جشنواره به عهده جناب آقاي صالحي دهيار دشت با شماره تماس 09154301458 مي باشد.

FEDS_DO   DSC06582FEDS_V~2FE0EE2~1 1361962713_28061988121

 

 

پاسخ دهید