خانواده های برترجشنواره ورزشهای همگانی وبومی محلّی

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه،جشنواره ورزشهای همگانی وبومی محلّی پنج شنبه هفدهم دیماه درسالن آزادی گرمه ازساعت17:00برگزارشد.

باقری ریاست محترم اداره ضمن عرض سلام وادب وخوشامدگویی خدمت کلیه خانواده های محترم،توسعه ورزشهای همگانی رایک امرمهم دانسته وازخانواده ها خواستندبا روی آوری به ورزشهای همگانی وبومی محلی ازکسالت وبی حوصلگی وزندگی سکون دوری نمایند.

باقری افزود:اداره ورزش وجوانان هدف از برگزاری اینگونه جشنواره ها وهمایش هاراایجادنشاط وشادابی دربین خانواده هادانستند.

ریاست اداره ورزش وجوانان ازحضورفرماندارمحترم،فرماندهی محترم نیروی انتظامی،شورا وشهرداری -آموزش وپرورش،بنیادشهید وامورایثارگران،اصناف وکلیه خانوادهها تقدیروتشکرنمود.

محمدزاده فرماندارمحترم شهرستان نیز ضمن سلام وادب خدمت خانوادهه ا وکلیه دستگاههای اجرایی بخصوص اداره ورزش وجوانان وهیئت ورزشهای همگانی وورزشهای بومی محلّی که بابرگزاری اینگونه جشنواره ها وهمایشها باعث شورونشاط خانواده ها می گردندوهدف اصلی همه ماهم توسعه ورزشهای همگانی می باشدتا خانواده های سالم وبانشاطی وجامعه ای بدوراز بی بندوباری داشته باشیم.

دراین جشنواره 30خانواده باهم به رقابت پرداختندکه درنهایت:

  • خانواده هادی سلطانی با رکوردنهایی 1دقیقه و30ثانیه مقام اول راکسب نمودند.
  • خانواده مهدی سلطانی بهمراه زهراقربعلی بارکورد1دقیقه و42ثانیه مقام دوم راکسب نمودند.
  • خانواده هادی بانویی وفاطمه بانویی بارکورد1دقیقه و53ثانیه مقام سوم راآزآن خودنمودند.
  • خانواده های محمدنردینی با رکورد1دقیقه و52ثانیه مقام چهارم راکسب نمودند.
  • خانواده محمدرضاجلالزاده وخانم فدایی بارکورد1دقیقه و55ثانیه مقام پنجم راکسب نمودند.
  • درپایان جوائز نفیسی به پنج خانواده برتراهداء شد.
  • جادارداززحمات کلیه مربیان وداوران هیئت ورزشهای همگانی جناب آقای هادی سلطانی-آقای ترشیزی- سرکارخانم مرضیه نجاری کارشناس محترم ورزش آموزش وپرورش-سرکارخانم-طاهره نجاری(ایور)کارشناس ورزش-سرکارخانم قاسمی مربّی آمادگی جسمانی وجناب آقای محمدرضاجلالزاده بعنوان مجری این مسابقات ازطرف اداره ورزش وجوانان وبخصوص هیئت ورزشهای همگانی تقدیروتشکرگردد.

۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۴۸۰۴ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۱۸۲۸ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۱۸۳۳ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۲۵۴۰ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۲۵۵۳ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۳۲۲۶ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۳۲۵۹ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۳۳۵۵ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۳۴۱۱ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۳۶۲۷ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۳۷۵۴ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۳۸۰۱ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۴۰۳۸ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۴۷۵۱ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۴۸۱۰ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۴۸۳۵ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۵۳۲۲ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۵۳۳۵ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۷۵۸۴۶ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۰۷۰۹ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۰۸۱۰ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۰۳۸ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۰۴۵ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۰۵۴ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۱۱۵ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۱۵۳ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۳۱۰ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۳۱۲ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۷۲۵ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۷۵۹ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۱۹۳۹ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۲۰۴۰ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۲۲۳۱ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۲۲۵۲ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۲۳۰۲ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۲۳۱۴ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۲۳۱۸ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۲۳۴۲ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۲۳۵۱ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۲۵۱۹ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۳۰۲۶ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۳۰۵۱ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۳۶۳۷ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۳۷۰۴ ۲۰۱۶۰۱۰۷_۱۸۴۰۴۱

 

 

پاسخ دهید