گروه كوهنوردي جلالدين شهرستان گرمه ارتفاعات برفي خوجه قنبرراصعودنمودند.

0

به گزارش هيئت كوهنوردي شهرستان گرمه گروه كوهنوردي جلالدين به سرپرستي علي عليپور درروز جمعه مورخ بيست وپنج دي ماه با تعداد12نفر توانستن با برف كوبي سخت قله 2300متري خواجه قنبر از توابع استان سمنان راصعود نمايند.

421230670_60753 421240504_58194 421306281_59896 815938939_119606

پاسخ دهید