همايش تجليل ازقهرمانان-پيشكسوتان-نام آوران ورزش شهرستان…

0

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b9%db%b3%db%b9%db%b4%db%b1%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b4%db%b3%db%b2%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b9%db%b4%db%b7%db%b0%db%b9%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b9%db%b4%db%b8%db%b0%db%b4%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b9%db%b3%db%b3%db%b0%db%b6%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b8%db%b5%db%b7%db%b5%db%b4%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b9%db%b0%db%b9%db%b0%db%b8%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b8%db%b4%db%b1%db%b3%db%b9%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b8%db%b3%db%b5%db%b1%db%b5%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b8%db%b3%db%b5%db%b0%db%b9%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b8%db%b4%db%b0%db%b3%db%b1%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b8%db%b4%db%b0%db%b4%db%b8%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b8%db%b3%db%b5%db%b3%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2_%db%b1%db%b8%db%b3%db%b5%db%b0%db%b9به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان،شنبه يكم آبانماه همايش تجليل از ورزشكاران وقهرمانان و پيشكسوتان ومربيان وداوران درگودزورخانه اي شهداي گرمه ساعت18:30برگزارگرديد.

دراين همايش حضور سرپرست اداره كل ورزش وجوانان جناب آقاي عباسعلي شاهي،جناب آقاي فيروزه معاونت امورجوانان اداره كل وامام جمعه محترم شهرستان جناب آقاي تاتاري -فرماندارمحبوب و ورزشي شهرستان جناب محمدزاده، روئساي ادارات شهرستانها جناب آقاي پرويزي ازاسفراين-جناب آقاي وثوق ازجاجرم وهمچنين روئساي ديگرادارات شهرستان:هلال احمر-ميراث فرهنگي-اداره فرهنگ وارشاد-اداره كارو رفاه اجتماعي-جناب آقاي باقري رئيس آموزش وپرورش شهرستان،اصناف و….غيره باحضورشان ماراسرافرازنمودند.

درشروع برنامه بعدازتلاوت آيات كلام الله مجيد وسرودپرچم جمهوري اسلامي لوح تقديرو سپاسي ازسوي اداره ورزش وجوانان وبنيادشهيد امورايثارگران به مادرمحترمه شهيدورزشكار نصرالله اسدي توسط امام جمعه محترم وفرماندارمعزز وجناب آقاي شاهي سرپرست اداره كل وفيروزه معاونت امورجوانان وهمچنين باقري رياست اداره ونوروزي (بنيادشهيد)به اين مادر وشير زن اهداشد.

رئيس اداره ورزش وجوانان ضمن عرض سلام وخوشامدگويي محضرهمه اين عزيزان،بخصوص سرپرست اداره كل ورزش وجوانان جناب آقاي شاهي وهيئت همراه و امام جمعه محترم ومحمدزاده فرماندارمحترم شهرستان گرمه به گزارشي ازعملكرداداره ورزش وجوانان دردولت تدبيرواميدخدمت كليه حضار بيان داشتند.

باقري شرحي وگزارشي هم  از پروژه هاي نيمه تمام شهرستان بخصوص استخرسرپوشيده وسالن ورزشي روستاي برزنه داشتند وازفرماندارتقديروتشكرنموده كه امسال اعتبارخوبي رادرخصوص استخر مصوب نموده وازحضرتعالي خواستندكه انشااله باپيگيري هاي اداره وفرماندارمحترم كل اعتبارجذب شده،  تامردم عزيز و ورزش دوست شهرستان از اين الطاف دولت جمهوري اسلامي بهرمندگردند.

امام جمعه محترم شهرستان ضمن خوشامدگويي خدمت كليه مسئولين استاني وشهرستاني ازبرگزاري چنين همايشهايي تقديروتشكرنمودند وبه اهميت ورزش بخصوص ورزش پهلواني اشاره هايي داشتند.

جناب محمدزاده فرماندارمحترم نيز ضمن عرض ادب وخوشامدگويي خدمت همه مسئولين از همه نام آوران ورزشي وپيشكسوتان وبانوان ورزشكار كه خوش درخشيدند تقديروتشكرنموده واززحمات اداره ورزش وجوانان دربرگزاري مسابقات وچنين برنامه هايي كه تدارك ميبينن وكسب عناوين مختلف قهرماني درسطح كشوري واستان وبين المللي رابه جامعه ورزشي شهرستان تبريك وتهنيت گفتند.

محمدزاده اشاره اي هم به اعتباراستخرسرپوشيده گرمه داشته وفرمودند:همه تلاش خودراخواهم كرد تاين اعتبارجذب شده ودل ورزشكاران ومردم خوب شريف شهرستان را بابهره برداري در آينده اي نزديك شاهدباشيم.

جناب آقاي شاهي سرپرست اداره كل ورزش وجوانان نيزضمن خداقوت وتقدير اززحمات همه دست اندركاران بخصوص ورزشكاران وقهرمانان ومقام آوران شهرستان گرمه اززحمات اداره ورزش وجوانان نيزتقديروتشكرنمودند.

جناب آقاي شاهي مسائل خوبي را درخصوص اعتبارات و هيئت هاي ورزشي شهرستان درحضورفرماندارمحترم وامام جمعه بيان داشتندوازهمه پتانسيل هاي شهرستان استدعا داشتندبه ورزش شهرستان كمك نمايندتا جوانان اين ديار را هميشه سربلند وسرافرازببينيم.

درپايان بعدازمراسم خوب ورزشكاران باستاني واجراي عالي مرشد(محمداسدي) به همه ورزشكاران وقهرمانان كشوري واستاني،به پيشكسوتان وموسفيدان ورزش شهرستان،مربيان -داوران وبانوان هميشه درصحنه  لوح تقدير وهدايايي تقديم گرديد.

 

پاسخ دهید