پايگاه امام سجاد درق قهرمان مسابقات فوتسال-گراميداشت هفته بسيج

0

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش وجوانان،تيم نوجوانان امام سجاد شهردرق قهرمان مسابقات فوتسال،گراميداشت هفته بسيج شد.

نجاري افزود:دراين دوره 4تيم پرسپوليس درق-ستاره سرخ-پايگاه امام سجاد وپرسپوليس ب درق باهم رقابت نمودند.

پاسخ دهید