جلسه ستادساماندهي امور جوانان باموضوع بررسي مشكلات وآسيب هاي دختران جوان…

0

به گزارش روابط عمومي اداره،دوشنبه دوم اسفندماه جلسه ستادساماندهي امورجوانان درمحل فرمانداري گرمه باحضور رئيس ستاد امورجوانان شهرستان جناب فرماندارمحمدزاده وكليه اعضا باموضوع بررسي مشكلات وآسيب هاي اجتماعي دختران جوان راس ساعت 10:00برگزارگرديد.

دبيرستاد جناب آقاي باقري ضمن عرض سلام وخوشامدگويي خدمت فرماندارمحترم وكليه اعضا به مصوبات وبرگزاري كميته هايي كه دراداره ورزش وجوانان باحضوراعضابرگزارگرديده بوداشاره هايي داشتند.

باقري اشاره اي به معضلات وگرفتاريهاي دختران جوان درسطح شهرستان داشتندوازهمه اعضا خواستنددر رفع اين مشكلات نظرات وپيشنهادات وطرحهاي خودرا خدمت فرماندارمحترم بيان داشته تا در رفع اين معضلات اجتماعي سريعا اقدام گردد.

فرماندارشهرستان ضمن عرض خوشامدگويي خدمت كليه اعضا نگراني هاي خود وخانوادهها را ازاينگونه مشكلات اعلام داشته وازكليه دستگاههاي اجرايي بخصوص آموزش وپرورش-دانشگاهها واداره ورزش وجوانان واداره تبليغات اسلامي خواستند دراين مواردخاص هرچه سريعتر ورودپيداكرده ودر رفع اينگونه مشكلات سريعا اقدام لازم انجام گيرد.

محمدزاده درادامه سخنان خودفرمودند:تشكيل يك هيئت پنج نفره كه ازاساتيدبرجسته ونخبه شهرستان و اتاق فكري درمحل فرمانداري تشكيل گرددتاباارائه راهكارهاي جامع ومفيد نگرانيهاي خانوادههارا درزمينه آسيب هاي فرهنگي واجتماعي كاهش دهيم.

درپايان جلسه با نظرات وپيشنهادات بسيارخوب اعضا مصوباتي به تصويب كليه اعضا رسيد.

1-تشكيل تيمي درخصوص مشاوره دختران جوان وبررسي مشكلات آنان.

2-برگزاري دوره ها وكارگاههايآموزشي آسيب شناسي فضاي مجازي وشبكه هاي اجتماعي درروستاهها وحاشيه شهرها.

3-توسعه بيشترسازمانهاي مردم نهاد ودعوت ومشاركت مردم بخصوص نخبه گان دراين نهادها.

4-ايجادكانال هايي درخصوص سبك زندگي اسلامي وتوسعه كانال هاي تلگرامي ويژه جوانان توسط كارشناسان.

5-حضورمتخصصين ودعوت نخبه گان به جلسه ستاد درجلسات آتي.

6-تشكيل اتاق فكر با5نفرازاساتيد وبرجستگان شهرستان وبررسي وحل مشكلات وآسيب هاي اجتماعي جوانان.

6-تاكيدفرمانداربر هماهنگي هاي دستگاههاي اجرايي شهرستان درخصوص برگزاري كارگاهها وكلاسهاي آموزشي بادبيرخانه فرمانداري.

ساعت 11:30دقيقه جلسه باذكرصلوات به پايان رسيد.

 

پاسخ دهید