دیدارصمیمی جوانان بافرماندار..

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،یکشنبه هفدهم اردیبهشت جوانان شهرستان دیداری صمیمانه ودوستانه بافرماندارمحترم شهرستان گرمه داشتند.

باقری رئیس اداره ورزش وجوانان بعنوان دبیر جلسه ضمن تبریک فرارسیدن هفته جوان خدمت فرماندار محترم و مدیرکل محترم اموراجتماعی بانوان سرکارخانم باقری و همه مدعوین وجوانان(آقا وخانم)حاضردرجلسه از شور شعف این عزیزان درهمه عرصه ها بخصوص ورزش تقدیروتشکرنموده وخدمت فرماندارمحترم عرضه داشت:جوانان شهرستان مایه سرافرازی این استان ونظام مقدس جمهوری اسلامی بوده وهستند وهرکدام ازاین عزیزان که مقابل حضرتعالی نشسته اند عناوین مختلف قهرمانی استانی وکشوری را چه درورزش وچه در مباحث دیگرداشته وامیداست همیشه این صعودها ادامه داشته باشد.

فرماندارمحترم نیز ضمن تبریک این  هفته ازحضورمدیرکل محترم وهمراهان وهمه جوانان تقدیروتشکرنمود…

محمدزاده به اهمیت نقش جوان درنظام مقدس جمهوری اسلامی ودولت تدبیروامیداشاره نموده وخواسته های جوانان را خواسته های بحق دانسته وازمدیرکل محترم خواستاررسیدگی به بحث اشتغال وازدواج جوانان که بسیارمهم است داشتند.

مدیرکل محترم اموربانوان سرکارخانم باقری نیزازبرگزاری این جلسه ودیدارباجوانان بسیارخرسندبوده وقولهای مساعدی را دربرآورده کردن خواسته های جوانان دادند.

جوانان حاضردرجلسه(آقا وخانم)نیز خواسته های بحق وبجایی داشته وخدمت فرماندارمحترم ومسئولین محترم استانی ابرازداشته وامیدداشتندازوجودجوانان نیزدرهمه عرصه ها استفاده شده تا جوانان نیز با امیدبه آینده ، باعث نشاط خانوادهها وجامعه اسلامی گردند.

 

 

پاسخ دهید