برای اولین بارالمپیادورزشی درشهرستان گرمه برگزارمیگردد…

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،ازنیمه دوم مرداد96برای اولین بار المپیادورزشی درشهردرق برگزارمیشود.

طی جلسه روز یکشنبه مورخه بیست ویکم خرداد باکارشناسان ورزش وسرپرستان کاروانهای المپیادپنج شهرگرمه-جاجرم-ایور-درق-سنخواست درباشگاه اوج درق که ساعت 18:00برگزارشدمصوب شد مسابقات آقایان ازبیستم مردادماه به مدت یک هفته ومسابقات بانوان ازبیست وسوم شهریورماه به مدت یک هفته برگزارگردد.

 

پاسخ دهید