اطلاعيه ورزشي-شوراي ورزشي شهر درق

0

شوراي ورزشي شهردرق فوتسال ((جام رمضان)) رادرسه رده سني، زيرنظرهيئت فوتبال شهرستان  باشرايط ذيل برگزارمينمايد.

1-اعضاي هرتيم شامل 10بازيكن ودونفربه عنوان مربي وسرپرست.

2-داشتن كارت بيمه ورزشي سال94براي تمامي اعضاءالزاميست.

3-داشتن لباس متحدالشكل وقلم بندبراي تمام بازيكنان الزاميست.

4-ردههاي سني شامل:

-آزاد:حق شركت به مبلغ200/000تومان.

-پيشكسوتان:حق شركت به مبلغ200/000تومان(متولدين1359 وقبل ازآن ودوبازيكن متولدين60يا61يا62

-نونهالان:حق شركت به مبلغ50/000تومان(متولدين82-81-80).

5-ارائه چك ضمانتي بانكي به مبلغ سه برابرحق شركت درمسابقات براي هررده سني.

6-تيمهاي بومي ميتوانندازدوبازيكن غيربومي درمسابقات استفاده نمايند.

7-شركت تيم غيربومي درمسابقات بلامانع است.

8-تيمهاي متقاضي ميبايست مبلغ ورودي رابه شماره حساب220جاري به نام شوراي ورزشي نزدصندوق شهيدهاشمي نژادواريز وفيش آنرا تاتاريخ مشخص شده به شوراي ورزشي تحويل نمايند.

آخرين مهلت ثبت نام روزپنجشنبه94/03/21ميباشد.

جلسه قرعه كشي روزجمعه94/03/22ساعت 17:00درمدرسه شهيدكاظمي ميباشد(حضورمربي ياسرپرست تيم درجلسه الزامي ميباشد).

تلفن تماس:09153854149نماينده هيئت فوتبال وشوراي ورزشي درق-مجتبي نوروزي.

20141123_205236 20141123_205255

 

پاسخ دهید