گلرخ قهرمان میل سنگین استان…

0

به گزارش رئیس هیئت باستانی شهرستان گرمه حسن گلرخ درمسابقات استانی که به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی برگزارشدبه مقام قهرمانی دست یافت.

نصرتی اضافه کرد:این مسابقات ازکیفیت خوبی برخورداربودکه حسن گلرخت ازگودباستانی شهدای گرمه توانست درقسمت (میل سنگین)به مقام قهرمانی برسد.

دراین مسابقات مدیرکل جدیدورزش وجوانان خراسان شمالی نیزحضورداشته وازنزدیک شاهدبرگزاری مسابقات بودند.

پاسخ دهید