زینب صادقی وستایش نجم مادر و دختری که قهرمان شدند…

0

به گزارش رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان گرمه یکدوره مسابقات آمادگی جسمانی(طناب زنی-پرش ازمانع-زیکزاک-دوسرعت و..)ویژه مادران ودختران پنج شنبه بیست وسوم آذرماه برگزارگردید.

حمیدرضانجاری افزود:این مسابقات باحضور80ورزشکار ازشهرهای گرمه-ایور-درق درسالن آزادی گرمه ازساعت9:00الی 14:00بطول انجامیدکه درنهایت نفرات برتربه شرح ذیل مشخص شدند.

دکترباقری ضمن مصاحبه ای که بااصحاب رسانه وخبرگزاری داشتند،هدف ازبرگزاری این مسابقات راچنین عنوان نمودند:مسابقات ازسطح بسیاربالایی برخورداربودواینکه خانواده ه ا توانستندیک روز رادرکنارفرزندان خود ورقیبان به رقابت بپردازن جایی بس امیداست که خانواده ها هم نیازوعلاقه بسیاری به اینگونه مسابقات نشان دادندکه انشاالله باهمکاری هیئت های ورزشی خودازاین سری مسابقات دربرنامه های آتی اداره بگنجانیم.

رئیس اداره ورزش وجوانان ازحضورپرشورخانواده هاتقدیروتشکرکردوامیدداشتندخانواده ها الخصوص مادران بیشتربه ورزش روی آورده تا فرزندان سالمی را روانه اجتماع کنند.

درپایان مسابقات ازسوی هیئت ورزشهای همگانی شهرستان هدایایی نفیس به نفرات برتراهداشد.

– زینب صادقی فر(مادر)وستایش نجم دختر:مقام اول.

– زینب عربزاده(مادر)وساراقزلی دختر:مقام دوم.

– فاطمه شکاریان(مادر) وفاطمه نجاری دختر:مقام سوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید