حضوررئیس هیئت بدنسارزی وپرورش اندام شهرستان درسمیناربرنامه نویسی مربیان..تهران

0

به گزارش روابط عمومی هیئت بدنسازی وپرورش اندام شهرستان گرمه جمعه بیست وچهارم آذرماه سجادرهبربعنوان رئیس هیئت شهرستان وعلی رهنمائیان بعنوان دبیردرسمینار برنامه نویسی مربیان حضورپیداکردند.

این سمینارباحضوردکترامیری مسئول کمیته آموزش فدراسیون وناصرعلی فردرئیس فدراسیون بدنسازی درسالن توحیدتهران برگزارشد.

پاسخ دهید