حضورنوجوانان شهرستانی دراردوی تیم ملی جودو…

0

به گزارش دبیرهیئت جودوی شهرستنان گرمه دونفرازنوجوانان شهرستانی به اردوی  تیم ملی جودو راه یافتند.

محمدنقی اجلالی افزود:بازحمات شبانه روزی وکمک ها ومساعدت های خوب اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمه توانستیم تیم بسیارخوبی متشکل ازنوجوانان وجوانان شهرستانی را دورهم جمع نموده ومطمئنن باحمایت های بیشترهیئت جودی استان ومسئولین نفرات بیشتری درآینده ای نزدیک به عضویت تیم ملی درخواهندآمد.

اجلالی اضافه کرد:علیرضا میرزایی وجوادرهبر دوجودکارنوجوان دعوت شده به اردوی تیم ملی ازگرمه میباشند.

پاسخ دهید