حضوردرهمایش تجلیل ازمعلولین …

28

حضورباقری رئیس اداره ورزش وجوانان وروابط عمومی اداره درهمایش تجلیل ازمعلولین به مناسبت روزجهانی معلولان دراداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمه-دوازدهم آذرماه نودوهشت.

پاسخ دهید