کسب مقام اول خانم مریم شریفی وکسب مقام سومی توسط خانم طاهره صادقی در ریکرو18متر..

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش خانم مریم شریفی وخانم طاهره صادقی درمسابقات استانی تیروکمان به میزبانی اسفراین ,مورخه دوازدهم اذرماه مقام اول وسوم ماده ریکرو مسافت 18متر را ازان خودنمودند.

پاسخ دهید