طرح سنجش ساختارقامتی در روستای چشمه خان…

38

دوم دیماه نودوهشت طرح سنجش ساختارقامتی در روستای چشمه خان باحضورجناب بروحی معاونت محترم مدیرکل وسرکارخانم سرایی ورئیس اداره ورزش وجوانان وجمع کثیری ازورزشکاران وبانوان روستا برگزارگردید.

پاسخ دهید