تیم منتخب مچ اندازی باکسب عناوین مختلف در اوزان مختلف خوش درخشید…

7

ششم دیماه نودوهشت ,تیم اعزامی ازشهرستان توانست باکسب چندمقام دراوزان مختلف بادستی پرازمسابقات استانی به میزبانی بجنوردبازگردند.

1-تقی طاهری دست راست وچپ (مقام دوم) / علی علی اکبری دست راست (مقام دوم) / یوسف آذرمیدخت دست راست (مقام اول) / ایمان اسماعیل زاده دست راست وچپ(مقام دوم) / علی حاجی زاده دست چپ(مقام سوم) / محمدرضاعلی اکبری دست چپ(مقام دوم).

پاسخ دهید