10هزارهکتارزمین ،مصوبه جلسه ستادساماندهی امورجوانان…

0

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان،درجلسه ستادساماندهی امورجوانان شهرستان گرمه که دهم دیماه نودوهشت درفرمانداری باحضورجناب گلحسنی فرماندارورئیس ستادساماندهی امورجوانان شهرستان برگزارشددرحضورکلیه اعضا 10هزارهکتارزمین جهت احداث گلخانه مختص جوانان واجدالشرایط با معرفی به بانک و دریافت وام وتسهیلات بابهره 7درصد به تصویب رسید.

درپایان ازچنددستگاه که دراوقات فراغت وهمچنین واگذاری مسکن به جوانان همکاری های بسیارخوبی با دبیرخانه ستادواقع دراداره ورزش وجوانان داشتند،تجلیل گردید.

پاسخ دهید