طرح سنجش ساختارقامتی درروستای برزنه

1

هیئت روستایی وبازی های بومی محلی یکشنبه بیست ونهم دیماه نودوهشت طرح سنجش ساختارقامتی((ویژه بانوان))را در روستای برزنه برگزارکرد.

باقری رئیس اداره نیزدراین طرح حضورداشتند.

پاسخ دهید